MR en OR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OR is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OR.

MR contact en informatie:

Voorzitter MR: Henk Jan Dekens

MR leden:

 • Martijn Bokelaar
 • Gerbrich Talsma (leerkracht)
 • Janke van der Bij (leerkracht)

Graag stellen wij u de Medezeggenschapsraad (MR) van de Compagnonsschool voor en leggen we kort uit wat de taken van de raad zijn.
De medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden & ouders. Op de compagnonsschool zijn dit Gerbrich, Janke (personeelsleden), Martijn Bokelaar en Henk Jan Dekens (ouders). De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school. De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft instemmingsrecht op onder andere onderwijskundige doelstellingen van een school, bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.
Als er ouders vragen, klachten of complimenten hebben over de hoofdlijnen van de school(beleid) kunt u altijd bij ons terecht. We zullen ons best doen om de vragen zo constructief mogelijk mee te nemen in de gesprekken die we voeren met het schoolbestuur.
Indien u contact wilt met de MR dan kunt u de leden aanspreken of via de website van de Compagnon een mail sturen.
 
Vriendelijke groet,
Janke, Gerbrich, Martijn en Henk Jan

OR contact en informatie:

De Ouderraad? Wie zijn dat? En wat doen ze eigenlijk?

Even voorstellen! Wij zijn een club enthousiaste ouders die het leuk vinden samen met het team, kinderen en ouders leuke dingen te organiseren op school. We organiseren van alles!

Denk maar aan: Sinterklaas, kerstfeest op school, versieren van school in verschillende thema’s, school korfbaltoernooi, schoolvoetbal, pleinfeest, beheer Stoer veld, sportdag, fietscontroles, wagenbouw en catering bij activiteiten.

Naast organiseren, financieren we ook de meeste activiteiten!

Denk bijvoorbeeld aan: schoolreisjes, huur Stoer veld, wagenbouw, lekkere lunches op school, catering bij activiteiten en feestjes, etc.

Dit kost geld. We krijgen nu een klein bedrag van uit ‘schoon belonen’ van de gemeente, waar alle ouders zich voor inzetten om samen met de kinderen vuil van de straten te halen. Daarnaast vragen we alle ouders een vrijwillige ouder bijdrage voor verschillende activiteiten op school en schoolreisgeld. Voorheen ontving de school veel meer geld van de gemeente door oud papier op de halen, helaas is dit komen te vervallen en zijn we op zoek naar een andere manier van inkomsten vergaren. Maar hoe?? We hebben naar mogelijkheden gekeken als flessen inzamelen, kleding inzamelen, een duck race?

De vraag die we jullie willen stellen: heb jij nog goede ideeën om geld binnen te halen voor de school zodat we voor alle kinderen mooie activiteiten mogelijk kunnen maken?

Heb jij ideeën, benader 1 van onze OR leden.

Voorzitter OR: Geke Schuring

OR leden: 

 • Esther Oostenveld (secretaris)
 • Remko Bouma (penningmeester)
 • Jildou Visser
 • Marleen Wierenga
 • Jildou de Jong
 • Jildou Wijngaarden
 • Linda Blaauw
 • Maaike Visser
 • Andrea Kalf (leerkracht)
 • Janke van der Bij (leerkracht)